La Junta de Govern

ATENCIÓ: FALTA ACTUALITZAR AQUESTA PÀGINA AMB LA INFORMACIÓ RELATIVA AL MANDAT 2019-2023.

Qui forma la Junta de Govern?
La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, esta formada pels següents regidors i regidores: Isabel Maria cortada Soler (GdP-AM), Miquel Serra Trulls (AxT), Paulina Calvo Cabanas (GdP-AM) i Guillermo Colomer Domènech (AxT)

Quines són les seves competències?
Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’Alcaldessa en l’exercici de les seves funcions i les funcions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. En conseqüència aquesta Alcaldia delega a la Junta de Govern Local les següents competències:

  • En materia d'Urbanisme. Resolució i seguiment de la tramitació dels expedients de llicències urbanístiques.
  • En matèria d'activitats. Resolució i seguiment de la tramitació dels expedients de llicències d’activitats.
  • En matèria d'Hisenda: Aprovar l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions en els termes fixats per a cada exercici econòmic a les Bases d’Execució del Pressupost (aprovació de factures).

Última actualització: 17/06/2019

CALENDARI JUNTA DE GOVERN LOCAL
Ajuntament de Palau-saverdera. Any 2019
Data Extracte de l'acta de la sessió
Divendres 10 de maig de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 26 d'abril de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 12 d'abril de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 22 de març de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 8 de març de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 22 de febrer de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 8 de febrer de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 25 de gener de 2019 icono_pdf_petit.png
Divendres 11 de gener de 2019 icono_pdf_petit.png

Feu clic aquí si voleu veure els extractes de les actes de Junta de Govern Local del 2018.