Ple Municipal

És l’Òrgan suprem de l’ajuntament. És la reunió de tots els Regidors, convocats per l’Alcaldessa per discutir i aprovar les coses de la seva competència. Hi han d’assistir tots els Regidors, l’Alcaldessa i els Tinents d'Alcaldia. També ha d’assistir-hi el Secretari i l’Interventor. Poden assistir-hi veïns del municipi atès que els plens són públics.

Composició

El Ple de la Corporació està integrat per l’Alcaldessa i els Regidors de l’Ajuntament, una vegada que hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres possessió del càrrec davant el propi Ple.

Pel Mandat 2015-2019 a Palau-saverdera, i per la població resident en el terme municipal, li corresponen 9 regidors.

Alcaldessa/Presidenta:
Isabel Maria Cortada Soler (GdP-AM)
Vocals Grups Polítics:
Jordi Compte Martí (PDeCAT),
2n Tinent d'Alcaldia:
Paulina Calvo Cabanas (GdP-AM) i
1r Tinent d'Alcaldia:
Miquel Serra Trulls (AxT)
Regidors:
Narcís Deusedas Berta (PDeCAT),
Lluís Mont Carreras (PDeCAT),
Miquel Martínez Flores (PDeCAT),
Bruno Maydat Malé (GdP-AM)
Guillermo Colomer Domènech (AxT)
Competències
Enumerem algunes de les atribucions principals del Ple Municipal, de forma resumida. En aquestes atribucions cal conformitat respecte al que disposa la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei Reguladora de les Hisendes Locals :
 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovar i modificar els pressupostos, i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • La concertació de les operacions de crèdit.
 • Les contractacions i les concessions.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis.
 • L'adquisició de béns i drets.
 • ...
 • Sessions
  Les sessions del Ple de la Corporació se celebren en la Sala de Plens de l'Ajuntament d'aquest Municipi. Les Sessions Ordinàries del Ple tenen una periodicitat trimestral i es faran el quart dijous de cada trimestre a les 19h. Les Sessions Extraordinàries es convocaran segons la necessitat. Si el dia assenyalat fos inhàbil, la sessió s’ajornaria al següent dia hàbil.
  Altres aspectes
  Per qualsevol tema podeu consultar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), que regula el funcionament dels Òrgans Municipals i el procediment d'Informació i de Participació; en concret el Ple està reflectit en les pàgines 4 a 7 del ROM.

  Calendari Ple Municipal Palau-saverdera
  Any 2017
  Mes
  Data
  Tipus
  Conv.
  Propostes
  Vídeo
  Resum
  Acta
  Novembre
  Dv 24/11 19h
  Extraordinari
  ------
  Octubre
  Dj 26/10 19h
  Ordinari
  ------
  Setembre
  Dj 28/9 19h
  Extraordinari
  Juliol
  Dj 27/7 19h
  Ordinari
  Abril
  Dj 27/4 19h
  Ordinari
  Març
  Dj 09/3 19h
  Extraordinari
  Gener
  Dj 26/01 19h
  Ordinari

  Calendari Ple Municipal Palau-saverdera
  Any 2016
  Mes
  Data
  Tipus
  Conv.
  Propostes
  Vídeo
  Resum
  Acta
  Desembre
  Dv 30/12 8.15h
  Extraordinari urgent
  Desembre
  Dj 1/12 19h
  Extraordinari
  ----
  Novembre
  Dj 10/11 9h
  Extraordinari
  Octubre
  Dj 27/10 19:00h
  Ordinari
  Setembre
  Dl 26/09 19:00h
  Extraordinari
  Juliol
  Dj 21/07 19:00h
  Ordinari
  Maig
  Dm 31/05 19:00h
  Extraordinari
  Abril
  Dj 28/04 19:00h
  Ordinari
  Abril
  Dv 15/04 19:00h
  Extraordinari
  Gener
  Dj 28/01 19:00h
  Ordinari
  ---
  Gener
  Dv15/01 19:00h
  Extraordinari
  ---

  Feu clic aquí per veure les sessions de Ple del 2015.