Ple Municipal

És l’òrgan suprem de l’Ajuntament. És la reunió de tots els Regidors, convocats per l’Alcaldessa per discutir i aprovar les coses de la seva competència. Hi han d’assistir tots els Regidors, l’Alcaldessa i els Tinents d'Alcaldia. També ha d’assistir-hi el Secretari i l’Interventor. Poden assistir-hi veïns del municipi atès que els plens són públics.

 
Composició

El Ple de la Corporació està integrat per l’Alcaldessa i els Regidors de l’Ajuntament, una vegada que hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres possessió del càrrec davant el propi Ple.
Pel Mandat 2015-2019 a Palau-saverdera, i per la població resident en el terme municipal, li corresponen 9 regidors.
Alcaldessa/Presidenta: Isabel Maria Cortada Soler (GdP-AM)
Vocals Grups Polítics: Jordi Compte Martí (PDeCAT), 2n Tinent d'Alcaldia: Paulina Calvo Cabanas (GdP-AM) i 1r Tinent d'Alcaldia: Miquel Serra Trulls (AxT)
Regidors: Narcís Deusedas Berta (PDeCAT), Lluís Mont Carreras (PDeCAT), Miquel Martínez Flores (PDeCAT), Bruno Maydat Malé (GdP-AM) Guillermo Colomer Domènech (AxT)
Competències
Enumerem algunes de les atribucions principals del Ple Municipal, de forma resumida. En aquestes atribucions cal conformitat respecte al que disposa la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei Reguladora de les Hisendes Locals :
 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovar i modificar els pressupostos, i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • La concertació de les operacions de crèdit.
 • Les contractacions i les concessions.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis.
 • L'adquisició de béns i drets.
 • ...
Sessions
Les sessions del Ple de la Corporació se celebren en la Sala de Plens de l'Ajuntament d'aquest Municipi. Les Sessions Ordinàries del Ple tenen una periodicitat trimestral i es faran el quart dijous de cada trimestre a les 19h. Les Sessions Extraordinàries es convocaran segons la necessitat. Si el dia assenyalat fos inhàbil, la sessió s’ajornaria al següent dia hàbil.
Altres aspectes
Per qualsevol tema podeu consultar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), que regula el funcionament dels Òrgans Municipals i el procediment d'Informació i de Participació; en concret el Ple està reflectit en les pàgines 4 a 7 del ROM.

 

 

Última actualització: 13/02/2018

Calendari Ple Municipal Palau-saverdera Any 2018
Mes
Data
Tipus
Conv. Propostes
Vídeo
Resum
Acta
Gener
Dj 25/01 19.00h
Ordinari
------
 

 

 

Calendari Ple Municipal Palau-saverdera Any 2017
Mes
Data
Tipus
Conv. Propostes
Vídeo
Resum
Acta
Desembre
Dv 22/12 19.30h
Extraordinari
Novembre
Dv 24/11 19h
Extraordinari
Octubre
Dj 26/10 19h
Ordinari
Setembre
Dj 28/9 19h
Extraordinari
Juliol
Dj 27/7 19h
Ordinari
Abril
Dj 27/4 19h
Ordinari
Març
Dj 09/3 19h
Extraordinari
Gener
Dj 26/01 19h
Ordinari
 

 

 

Calendari Ple Municipal Palau-saverdera Any 2016
Mes
Data
Tipus
Conv. Propostes
Vídeo
Resum
Acta
Desembre
Dv 30/12 8.15h
Extraordinari urgent
Desembre
Dj 1/12 19h
Extraordinari


----
Novembre
Dj 10/11 9h
Extraordinari
Octubre
Dj 27/10 19:00h
Ordinari
Setembre
Dl 26/09 19:00h
Extraordinari
Juliol
Dj 21/07 19:00h
Ordinari
Maig
Dm 31/05 19:00h
Extraordinari
Abril
Dj 28/04 19:00h
Ordinari
Abril
Dv 15/04 19:00h
Extraordinari
Gener
Dj 28/01 19:00h
Ordinari


---
Gener
Dv15/01 19:00h
Extraordinari


---

 

Feu clic aquí per veure les sessions de Ple del 2015.