Règim de Retribucions o d'Indemnitzacions


En aquest apartat podeu consultar el règim de retribucions o d'indemnitzacions que perceben els Càrrecs Electes Municipals de l'Ajuntament de Palau-saverdera, amb o sense dedicació assignada per part de la Corporació Municipal, que van ser aprovades en el Ple que es va celebrar el 24 de juliol de 2015.

Els Regidors i Regidores, tan si formen part de l'Equip de Govern com Membres de l'Oposició, que no tinguin assignada dedicació exclusiva o parcial perceben indemnitzacions per l'assistència efectiva a cada sessió dels Òrgans de Govern Municipals, els imports següents:

 • Per assistència al Ple: 50 €
 • Per assistència a la Junta de Govern Local: 200 €
 • Per assistència a les Comissions Informatives: 0 €

  En el cas d'abandonament del càrrec l'Ajuntament no preveu cap mena d'indemnització econòmica.

  Taula de Retribucions Equip de Govern

  Nom
  Càrrec
  Grup
  Dedicació
  Hores
  Setmanals
  Retribució
  Anual (bruta)
  Isabel M
  Cortada Soler
  Alcaldessa
  Gent de Palau - AM
  Exclusiva (100%)
  Jornada completa
  35.000,00 €


  Taula d'Indemnitzacions Equip de Govern
  Nom
  Càrrec
  Grup
  Assistència
  Assignacions Municipals *
  Retr. Estimada
  Anual (bruta)
  Miquel
  Serral Trulls
  Regidor
  1er Tinent d'Alcalde
  Alternativa x Tothom
  Ple, Junta de Govern
  5.400,00 €
  Paulina
  Calvo Cabanas
  Regidora
  2ª Tinent d'Alcalde
  Gent de Palau - AM
  Ple, Junta de Govern,
  Comissió Especial Comptes
  5.400,00 €
  Guillermo
  Colomer Domènech
  Regidor
  3er Tinent d'Alcalde
  Alternativa x Tothom
  Ple, Junta de Govern,
  Comissió Especial Comptes
  5.400,00 €


  Taula d'Indemnitzacions Grups Oposició
  Nom
  Càrrec
  Grup
  Assistència
  Assignacions Municipals *
  Retr. Estimada
  Anual (bruta)
  Narcís
  Deusedas Berta
  Regidor Oposició
  Ciu
  Ple,
  Comissió Especial Comptes
  600,00 €
  Lluís
  Mont Carreras
  Regidor Oposició
  Ciu
  Ple
  600,00 €
  Jordi
  Compte Martí
  Regidor Oposició
  Ciu
  Ple,
  Comissió Especial Comptes
  600,00 €
  Miquel
  Martínez Flores
  Regidor Oposició
  Ciu
  Ple
  600,00 €  * El càlcul de l'import estimat per assistència de cada un dels regidors i regidores sense dedicació s'ha obtingut a partir del càlcul de les percepcions de l'assignació personal a cada òrgan de gestió municipal:

 • 12 sessions de Ple: 600 € anuals (4 ordinàries i una previsió de 8 extraordinàries i/o urgents anuals)
 • 24 sessions de Junta de Govern: 4.800 € anuals (freqüència quinzenal)
 • 1 sessió de Comissió Especial Comptes: 0 € anuals (freqüència anual)

  Dietes

  La quantia màxima que poden percebre els càrrecs electes per compensar les despeses derivades de l'exercici del seu càrrec es detalla a continuació, la percepció de la qual requerirà prèviament la justificació documental corresponent:

 • Vehicle propi: 0,19 €/km