Règim de retribucions i indemnitzacions

Última actualització: 02/12/2019

Durant la sessió ordinària de Ple de 28 de novembre de 2019 es va aprovar definitivament el règim d'indemnitzacions i retribucions dels regidors i regidores de l'Ajuntament pel mandat 2019-2023 i la corresponent modificació de les bases d'execució del pressupost del 2019.

El règim de retribucions i indenitzacions és el següent:

  • Tots els regidors perceben 150€ per assistència a Ple o a Junta de Govern, amb un màxim de 500€ al mes.
  • No hi ha retribucions per a dedicacions parcials ni exclusives.
  • Tampoc està prevista cap quantitat pels regidors/regidores que assisteixin, en representació de l'Ajuntament, a reunions/sessions d'òrgans col·legiats d'altres organismes.
CÀLCUL APROXIMAT DEL QUE PERCEBEN ELS REGIDORS AL CAP DE L'ANY

Hi ha un ple ordinari cada dos mesos; per tant, sense comptar el que rebran per assistències a plens extraordinaris, tots els regidors (equip de govern i oposició) rebran 900€/any per aquest concepte.

Es fan dues sessions de Junta de Govern al mes; per tant, els regidors de l'equip de govern (els regidors de l'oposició no formen part de la junta) percebran 3.600€ per aquest concepte al cap de l'any.