Calendari del Contribuent

Des de mitjan de març, l’Ajuntament ja no accepta el pagament en efectiu dels impostos, contribucions especials, taxes i preus públics municipals. Podeu fer els pagaments per domiciliació bancària, a través de Línia Oberta de La Caixa, o en els caixers automàtics i les oficines de la mateixa entitat, mitjançant un codi de barres que rebreu en cada cas. Aquesta mesura, que es va aprovar per unanimitat en un Ple celebrat el 28 de gener, afecta el pagament de l’IBI, l’impost de vehicles, les llicències d’obres, les llicències d’activitats, la taxa del cementiri i les plusvàlues, entre altres. Només les fotocòpies, l’expedició de certificats o els tràmits associats a pagaments de poca quantitat es continuaran satisfent en efectiu a l’Ajuntament.

En virtut d’un conveni signat entre les parts, l’Ajuntament paga 0,21 euros a La Caixa per cada rebut gestionat. A canvi, s’agilitza el servei de recaptació municipal i els contribuents que no
tenen els rebuts domiciliats tenen més facilitats per pagar els seus impostos: ho podeu fer a qualsevol hora (per internet o caixers automàtics) i ja no esteu subjectes a l’horari de l’Ajuntament.

Ajuntament de Palau-saverdera
Adreça: carrer Nou, 15
CP: 17495
Tel: 972 552 337
Recaptació
Tel. directe: 972 530 130
Fax: 972 530 206

Sistemes de pagament:
. Transferència bancària
. Domiciliació bancària
. Caixers automàtics i oficines (mitjançant codi de barres)


Calendari 2016
Concepte
Període
Termini pagament
- Taxa cementiri
- Impost de circulació de vehicles de tracció mecànica
Anual
De l'1 de març al 30 d'abril.
- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
60% - De l'1 de juny al 31 de juliol
40% - De l'1 de setembre al 30 d'octubre
- Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
- Taxa d'escombraries (posada al cobrament en rebuts independents)
De l'1 de juny al 31 de juliol
- Impost sobre activitats econòmiques
De l'1 d'octubre al 30 de novembre
- Taxa d'aigua
- Taxa d'escombraries (amb el rebut de l'aigua)
- Taxa de clavegueram
Trimestral
Segons factura emesa per Sorea