Ordenances Fiscals 2016

Aquestes són les Ordenances Fiscals vigents a Palau-saverdera durant l'exercici 2016


 • Ordenança Fiscal núm. 1 general de gestió, inspecció i recaptació.

 • Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.

 • Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Traccció Mecànica.

 • Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres.

 • Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana.

 • Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

 • Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de Contribucions Especials.

 • Ordenança Fiscal núm 8. Taxa per a la realització d'activitats jurídic administratives de competència local.

 • Ordenança Fiscal núm. 9. Taxa per a la llicència d'obertura d'establiments, llicència, autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d'activitats.

 • Ordenança Fiscal núm. 10. Taxa de llicències urbanístiques.

 • Ordenança Fiscal núm. 11. Taxa de Recollida d'Escombreries.

 • Ordenança Fiscal núm.13. Taxa del cementiri municipal.

 • Ordenança Fiscal núm.14. Taxa per l'Aprofitaments Especials a favor d'Empreses Explotadores de Subministraments que afectin a la generalitat del Veïnat.

 • Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per la prestació de serveis públics.

 • Ordenança Fiscal núm 17. Taxa per a la utilització privativa o per a l'aprofitament especial del domini públic.

 • Ordenança Fiscal núm 18 reguladora dels preus públics.

 • Ordenança Fiscal núm 19 reguladora de la Taxa per a la Utilització Privativa o l'Aprofitament Especial del Domini Públic, a favor d'Empreses explotadores de Serveis de Subministrament de Telefonia.