Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes ha d'existir en tots els municipis i està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació. La seva constitució, composició i integració i funcionament s'ajusta al que estableixen per a les altres comissions informatives:

  • Les Comissions Informatives es preveuen com òrgans d'estudi, informe i consulta de tots els assumptes que s'eleven a la consideració del Ple Municipal.
  • La determinació del nombre i denominació de les Comissions Informatives així com llurs modificacions, correspon al Ple Municipal.
  • Les Comissions Informatives són constituïdes pels membres de la Corporació designats pels diferents Grups Polítics d'acord amb els mateixos criteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple.
Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el Ple d'acord amb el que estableix la Legislació Reguladora de la Comptabilitat de les Entitats Locals. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l'Entitat Local i han de ser així mateix objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del Ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

 

En el Ple de 25 de juny de 2015, que va servir per aprovar el Cartipàs 2015-2019, es van donar a conèixer els noms dels regidors i regidores que formaran part de les Comissions Internes. La Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament de Palau-saverdera va quedar constituïda de la següent manera: 2 regidors de Gent de Palau-AM, 2 regidors de PDeCAT i un regidor d'Alternativa xTothom.

En el Ple que es va celebrar el 9 de setembre de 2015 es van designar com a membres d'aquesta Comissió:

  • Isabel Maria Cortada Soler (Gent de Palau-AM)
  • Paulina Calvo Cabanas (Gent de Palau-AM)
  • Guillermo Colomer Domènech (Alternativa x Tothom)
  • Narcís Deusedas Berta (PDeCAT)
  • Jordi Compte Martí (PDeCAT)