Junta Govern Local

Competències i Composició
La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, esta formada pels següents Regidors:
Presidenta:
Isabel Maria Cortada i Soler (GdP-AM)
Vocals: Miquel Serra i Trulls (AxT)
Paulina Calvo i Cabanas (GdP-AM)
Guillermo Colomer i Domenech (AxT)
Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’Alcaldessa en l’exercici de les seves funcions, i les funcions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. En conseqüència aquesta Alcaldia delega a la Junta de Govern Local les següents competències:
En matèria d’Urbanisme:
Resolució i seguiment de la tramitació dels expedients de llicències urbanístiques.
En matèria d’Activitats:
Resolució i seguiment de la tramitació dels expedients de llicències d’activitats.
En matèria d’Hisenda:
Aprovar l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions en els termes fixats per a cada exercici econòmic a les Bases d’Execució del Pressupost (aprovació de factures).

Calendari Junta de Govern Local
Ajuntament Palau-saverdera. Any 2017
Mes
Data
Document
Acords
Març
Dv 24/03
Extracte de l'acta de Junta de Govern Local
Març
Dv 10/03
Extracte de l'acta de Junta de Govern Local
Febrer
Dv 24/02
Extracte de l'acta de Junta de Govern Local
Febrer
Dv 10/02
Extracte de l'acta de Junta de Govern Local
Gener
Dv 27/01
Extracte de l'acta de Junta de Govern Local
Gener
Dv 13/01
Extracte de l'acta de Junta de Govern Local

Feu clic aquí si voleu veure l'extracte de les actes del 2016.