El Ple municipal

Què és el Ple?
És la reunió de tots els regidors i regidores, convocats per l’Alcaldessa per discutir i aprovar les coses de la seva competència. Hi ha d'assistir el Secretari i l’Interventor. Com que són reuníons públiques, també poden assistir-hi veïns.

Composició
El Ple està integrat per tots els regidors de la Corporació, un cop designats per la Junta Electoral. El Ple de Palau-saverdera està format per 9 regidors.

Competències
Entre altres, té les següents competències:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • L'aprovació inicial del planejament urbanístic del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovar i modificar els pressupostos, i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • La concertació de les operacions de crèdit.
 • Les contractacions i les concessions.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis.
 • L'adquisició de béns i drets.

Sessions
Les Sessions Ordinàries del Ple tenen una periodicitat trimestral i es faran el quart dijous de cada trimestre a les 19h. Les Sessions Extraordinàries es convocaran segons la necessitat. Si el dia assenyalat fos inhàbil, la sessió s’ajornaria al següent dia hàbil.

Altres aspectes
Per qualsevol tema podeu consultar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), que regula el funcionament dels Òrgans Municipals i el procediment d'Informació i de Participació

Última actualització: 13/08/2018

Calendari de sessions de Ple 2018
Data Tipus Convocatòria Vídeo Resum Acta
26/07/2018 Ordinària ---
28/06/2018 Extraordinària File_PDF_Acrobat.png
26/04/2018 Ordinària File_PDF_Acrobat.png
25/01/2018 Ordinària File_PDF_Acrobat.png

 

Feu clic aquí per consultar informació de sessions de Ple d'anys anteriors.